Strona główna Firma

o firmie

 • Firma Lestar od 1993 zajmuje się produkcją wysokiej jakości urządzeń przeciwprzepięciowych, przedłużaczy elektrycznych oraz osprzętu elektrotechnicznego.
 • Od 2002 roku nasza oferta została rozszerzona o zasilacze awaryjne UPS oferowane w pięciu podstawowych grupach : off-line, avr line-interactive, sinewave LCD, sinewave rack LCD oraz special utility line. Oferta jest stale powiększana i na chwilę obecną liczy ok. 50 modeli UPS
 • Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez dostrczanie produktów bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektronicznych które charakteryzują się z wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wzornictwem. Dzięki tym działaniom produkty Lestar były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane ze względu na jakość i parametry techniczne.
 • Od 2002 roku działamy w ramach systemu jakości ISO.
 • Firma Lestar wielokrotnie wystawiała swoje produkty na największych targach informatycznych w Polsce i Europie – Cebit. Nasze urządzenia sprzedawane są przez największych dystrybutorów branży informatycznej  oraz  wiele sieci handlowych w Polsce. Od wielu lat sprzedajemy nasze produkty do odbiorców w krajach europejskich.
 • Z myślą o naszych Klientach do wszystkich naszych produktów oferujemy system serwisowy ,,door-to-door’’, który daje pełny komfort w przypadku konieczność wykonania usługi serwisowej.

ochrona środowiska / deklaracje ROHS / GIOŚ

 • Ze względu na profil swojej działalności LESTAR podlega przepisom prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych:
  1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
  2.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 ) z późniejszymi zmianami
  3.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495)  z późniejszymi zmianami
  4.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638  ) z późniejszymi zmianami
  5.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) 
  6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 547), w zakresie swojej regulacji wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.).
 • Lestar regularnie składa sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w zakresie korzystania ze środowiska.
 • Konsekwentnie realizujemy naszą strategię proekologiczną dostosowując procesy do prawnych uregulowań związanych z ochroną środowiska. Dużą uwagę przywiązujemy do optymalizacji doboru surowców i komponentów, które umożliwiają recykling i utylizację wyrobu po jego zużyciu oraz nie zawierają szkodliwych dla środowiska substancji. 
 • LESTAR Sp. z o.o. obowiązki swoje w zakresie zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (zgodnie z odpowiednimi ustawami) zleciła Organizacja Odzysku  BIOSYSTEM SA, (30-556 Kraków , ul. Wodna 4 , tel. +48 12 29 666 25), ,  która działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Tym samym zapewniamy realizację ustawowych zobowiązań nałożonych na naszą firmę w obszarze gospodarowania akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz opakowaniami. Odpady poprodukcyjne przekazujemy uprawnionym do tego firmom prowadzącym odpowiednie co do asortymentu punkty zbierania. 
 • BIOSYSTEM S.A. oprócz przejmowania obowiązku zbiórki i recyklingu, odbiera surowce wtórne i elektroodpady oraz przetwarza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Więcej informacji na stronie http://www.biosystem.pl/
 • Przykładowe punkty selektywnego zbierania odpadów w województwie mazowieckim: 

  http://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/PSZOK.pdf

  http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa

 


 
informacje dla użytkowników elektrycznego i elektronicznego 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory są odpadem niebezpiecznym dla środowiska i nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. Użytkownicy tego sprzętu zobowiązani są do oddawania go do punktów zbierających taki sprzęt zgodnie poniższymi zasadami:

 • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495, Art.42)
 • w wyspecjalizowanych punktach zbierania. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;( Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495, Art. 41, ust.2)
 • Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391, Art.3, ust. 3, pkt.)

 


 

 deklaracje ROHS / GIOŚ

 

znaki towarowe

dane teleadresowe

LESTAR Sp. z o.o.


Opacz, ul. Klonowa 49
05-816 Michałowice
tel.:          +48 570 344 144

tel. serwis: +48 537 405 029

e-mail: lestar@lestar.com.pl


nip: 521-052-74-08 regon: 015446796 krs: 0000153727 gioś: E0001843W

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV wydz. gosp. KRS  kapitał zakł.: 500 000 PLN, wpłacony w całości

mapka

 

 

 

 

Do góry